JAK to začalo ...

19.06.2015 16:50

V roce 1993 byla kulturní památka v rámci restitučních nároků vrácena původním majitelům, rodině Zmeškalových, nicméně po dalších pět let byl řešen soudní spor kvůli zadlužení objektu způsobeným jeho špatnou správou před restitucí. V tomto období byly proto řešeny pouze nezbytné investice, které zamezily dalšímu poškození stavby. Například v roce 1994 byla majiteli pořízena nová pravá vstupní vrata do dvora, aby se zabránilo volnému vstupu do objektu a nelegálnímu ukládání odpadu. V roce 1996 bylo zrekonstruováno sociální zařízení pohostinství, provedena montáž vnitřního vodovodu a oprava střešní konstrukce. V roce 1996 začala snaha získat na opravu areálu příspěvek z dostupných dotačních nástrojů.

Od roku 1989 proběhlo mnoho jednání a řízení ve věci zhodnocení stavu nemovitosti. Stav kulturní památky Panská hospoda v Ostrově nad Oslavou byl v roce 1999 označen jako havarijní, ohrožující již samou existenci památky. I přesto se staronoví majitelé rozhodli kulturní památku zachránit a začala dlouholetá rekonstrukce areálu hostince.

Rekonstrukce areálu je založena na několika málo historických podkladech, vyjma fotografií, je to zejména stavebně historický průzkum a plán na obnovu barokní podoby hostince, obojí z roku 1987. „Stavebně historický průzkum“ provedl v roce 1987 Ing. arch. Zdeněk Chudárek z Architektonické služby Praha. Chudárkova práce je přínosná zejména díky  plánové  dokumentaci  ke  stavebnímu  průzkumu  objektu,  ze  kterého můžeme vyčíst, že s původní stavbou z roku 1720 korespondovali v 80. letech 20. století již pouze  obvodové  zdi  a  vnitřní  části  objektu  byly  z velké  části  přestavěny  a  upraveny pozdějším potřebám.  Chudárek píše: „Z formálního rozboru stavby je zřejmá tvůrčí invence pražského architekta Jana Santiniho…. Přesto,  že  fasády hostince dnes zcela postrádají původní členění a došlo ke změně tvaru zastřešení /především dominantní hmoty/, je  kompoziční  skladba  hmot  utvářejících  ostrovské  stavební  dílo  pro  Santiniho  natolik charakteristická, že nemůže být pochyb o jeho autorství.“

V roce  1987  byla  Projektovou  a  inženýrskou  organizací  MK  ČSR,  Útvarem  projektové činnosti, vypracována  ještě  jedna  projektová  dokumentace - „Plán pro MNV Ostrov nad Oslavou“. Vedoucím projektu  byl  Ing. V.  Pína,  architektonická  řešení  vytvořila  Ing. arch. B. Znazenáčková a spolupracovala také řada specialistů v oblasti inženýrských sítí. Jako důvod vzniku tohoto projektu je udáván havarijní stav objektu:  „Současný  stav  lze  označit  jako  ohrožení  existence  nemovité  kulturní památky“ a vzhledem k jeho uměleckohistorické hodnotě byla konstatována potřeba neodkladné  rekonstrukce. Cílem projektu bylo přeměnit bývalý hospodářský dvůr na kulturní rekreační zařízení. Navrhované stavební úpravy zahrnovaly celkovou úpravu  všech  objektů. Projekt se snaží zachytit původní podobu hlavní budovy hostince, nikoliv však hospodářských budov. Barokní podoba objektu je v projektu popisována takto: „Kompozice hmot hlavního objektu získala dynamický výraz jednoznačně gradující ve střední ose. Průčelí hlavní  hmoty  je  dvoupatrové  tříosé. Oken.  otvory  jsou  rámovány  šambránami  v horní  části s rozšířenou  lištou,  okna  za  špaletou  členěna  deseti  tabulkami.  Výška  průčelí  je  zvýšena  a ukončena novou římsou  s odvozenou Santiniovskou profilací. Kordonová římsa  je na  fasádě plochá ve střední části přerušená hvězdou …“.

Jedinou dochovanou historickou stavební dokumentací jsou plány ke kůlně z roku 1927.

Zpět

Kontakt

Santiniho hostinec
Ostrov nad Oslavou 38
594 45 Ostrov nad Oslavou

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode